Κ.Β.Σ. Π.Δ.186-1992 Κωδ.μέχρι Ν.3670-2008
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου
1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΒΙΒΛΙΑ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ
3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ
4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΚΥΡΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΟ
8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ