Νίκος Γαλάνης & Συνεργάτες PDF Εκτύπωση E-mail
Το  γραφείο  λειτουργεί  από  το  1971 . Η  ομάδα  των  συνεργατών  αποτελείται  από  οικονομολόγους πεπειραμένους  Λογιστές  Φοροτέχνες    που υποστηρίζονται  από  άριστα  εκπαιδευμένους  και  επίσης έμπειρους  συνεργάτες.
Ανάλογα με  την  περίπτωση  και  τις  ιδιαιτερότητες  τής  κάθε  υπόθεσης  μπορεί  να  χρησιμοποιηθούν και  οι  υπηρεσίες  άλλων  συναδέλφων.
Παράλληλα  δε  υπάρχει  συνεχής  συνεργασία  με  δικηγορικά  γραφεία, καθώς   και  τεχνικούς προκειμένου  να  επιτευχθεί  το  καλύτερο  δυνατόν αποτέλεσμα. 

Οι  προσφερόμενες  υπηρεσίες  καλύπτουν  τα  παρακάτω αντικείμενα

  • Ίδρυση , οργάνωση, επίβλεψη και  λειτουργία  λογιστηρίων  επιχειρήσεων κάθε  νομικής   μορφής  και  αντικειμένου. 
  • Σύσταση  εταιρειών  όλων  των  νομικών  μορφών.
  • Συγχωνεύσεις , μετατροπές , διασπάσεις εταιρειών, με τη  χρήση  φορολογικών  κινήτρων.
  • Παρακολούθηση  φορολογικών  και  ασφαλιστικών  υποχρεώσεων, σύνταξη  και  υποβολή  των  σχετικών δηλώσεων φυσικών και  νομικών  προσώπων.
  • Σύνταξη  και  υποβολή πρακτικών Εταιρειών, δημοσιεύσεις  Ισολογισμών, καθώς  και  εφαρμογή  της  νομοθεσίας  Ανωνύμων  και  Περιορισμένης  Ευθύνης Εταιρειών.  
  • Κάλυψη  θεμάτων απασχόλησης , ασφάλισης και  μισθοδοσίας  προσωπικού. Οργάνωση , εκτέλεση και  παρακολούθηση  της   σωστής εφαρμογής της  εργατικής  και  ασφαλιστικής  νομοθεσίας.